Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen U gebruik kan maken van uw herroepingsrecht;
2.Consument (U): de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met ons;
3.Dag: kalenderdag;
4.Duurzame gegevensdrager: elk middel dat U of ons in staat stelt om informatie die aan hem/haar persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
5.Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor U om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
6.Ondernemer (wij): de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aanbiedt;
7.Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door ons georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
8.Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat U en wij gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Sportiff Health Care BV
De Eerensplein 9, 2593 NA Den Haag

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen U en ons.
2.Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan U beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat onze algemene voorwaarden zijn in te zien en zij op verzoek van U zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3.Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan U ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door U op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van U langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4.Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kunt U zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor U het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

1.Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2.Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door U mogelijk te maken. Als wij gebruik maken van afbeeldingen zijn deze een zo waarheidsgetrouw mogelijke weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden ons niet.
3.Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor U duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
•de prijs inclusief belastingen;
•de eventuele kosten van aflevering;
•de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
•het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
•de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
•of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor U te raadplegen is;
•de manier waarop U, voor het sluiten van de overeenkomst, de door U in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kunt controleren en indien gewenst herstellen;
•de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
•we leveren binnen 4-6 weken nadat de order geplaatst is. Het wordt uitgeleverd via een koerier;
•we nemen niets retour. Is het een gefundeerde klacht dan leveren we z.s.m. opnieuw


Artikel 5 – De overeenkomst

1.De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door U van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. U wordt daarbij o.a. gevraagd kennis te nemen van deze algemene voorwaarden, waarbij bij een bevestigend antwoord door U een koopverplichting wordt aanvaard.
2.Indien U het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigen wij onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door ons is bevestigd, kunt U de overeenkomst ontbinden.
3.Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treffen wij passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgen wij voor een veilige webomgeving. Indien U elektronisch kunt betalen, zullen wij daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4.Wij kunnen ons – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of U aan uw betalingsverplichtingen kunt voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien wij op grond van dit onderzoek goede gronden hebben om de overeenkomst niet aan te gaan, zijn wij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5.Wij zullen bij het product of dienst aan U de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door U op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, doen toekomen:
•het bezoekadres van onze vestiging waar U met klachten terecht kunt;
•de voorwaarden waaronder en de wijze waarop U van het herroepingsrecht gebruik kunt maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
•de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
•de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij wij deze gegevens al aan U hebben verstrekt vóór uitvoering van de overeenkomst.


Artikel 6 – Herroepingsrecht

1.Bij de aankoop van producten heeft U de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door U of een vooraf door U aangewezen en aan ons bekend gemaakte vertegenwoordiger.
2.Tijdens de bedenktijd zult U zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U zult het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of U het product wenst te behouden. Indien U van uw herroepingsrecht gebruik maakt, zult u het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking, nog steeds voorzien  van de aan de producten gehechte labels en etiketten, aan ons retourneren, conform de door ons verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3.U bent bij ontbinding van de overeenkomst verplicht om de betreffende producten binnen veertien dagen retour te sturen. Deze termijn gaat in op de dag dat U kenbaar maakt gebruik te willen maken van uw herroepingsrecht op de door ons aangegeven methode.
4.Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht, zult U zich richten naar de door ons bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.


Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

1.Indien U gebruik maakt van uw herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor uw rekening.
2.Indien U een bedrag betaald heeft, zullen wij dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door ons of sluitend bewijs van complete terugzending overlegt kan worden.


Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

1.Wij kunnen het herroepingsrecht van U uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien wij dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, hebben vermeld.
2.Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
•die door ons tot stand zijn gebracht overeenkomstig uw specificaties;
•die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
•die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden
•waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop wij geen invloed hebben.
3.Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten, waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van U is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;


Artikel 9 – De prijs

1.Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
2.In afwijking van het vorige lid kunnen wij producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar wij geen invloed op hebben, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3.Prijsverhogingen binnen drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4.De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.


Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

1.Wij staan er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Op ritssluitingen geldt alleen garantie indien het product nog niet is gebruikt/gedragen en nog voorzien is van de originele aangehechte etiketten en labels.
2.Indien overeengekomen staan wij er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
3.Een door ons, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die U op grond van de overeenkomst tegenover ons kunt doen gelden.


Artikel 11 – Levering en uitvoering

1.Wij zullen de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2.Als plaats van levering geldt het adres dat U aan ons kenbaar heeft gemaakt.
3.Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zullen wij geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen dertig dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt U hiervan uiterlijk dertig dagen nadat U de bestelling geplaatst heeft bericht. U heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4.In geval van ontbinding conform het vorige lid zullen wij  het bedrag dat U betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig dagen na ontbinding, terugbetalen.
5.Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zullen wij ons inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van ons.
6.Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij ons tot het moment van bezorging aan U of een vooraf aangewezen en aan ons bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


Artikel 12 – Betaling

1.Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door U verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen zeven werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat U de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2.U heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan ons te melden.
3.In geval van wanbetaling van U hebben wij behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan U kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.


Artikel 13 – Klachtenregeling

1.Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen veertien dagen na ontvangst van de producten of diensten, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij ons, nadat U de gebreken heeft geconstateerd.
2.Bij ons ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door ons binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer U een meer uitvoerig antwoord kunt verwachten.
3.Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil.


Artikel 14 – Geschillen

1.De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan.
2.Op overeenkomsten tussen U en ons waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
3.Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt bepaald, worden alle geschillen voorgelegd aan de bevoegde rechter.
4.Indien een van de bepalingen van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken of nietig blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
5.Voor vragen, klachten of opmerkingen over deze algemene voorwaarden kunt u schriftelijk (e-mail) contact met ons opnemen (zie artikel 2).
contact-mijn-account